Obchodní podmínky pro https://janasadrikova.cz

Upozornění: Toto není klasický e-shop, ale internetová galerie obrazů. K tomu jsou i přizpůsobené obchodní podmínky.

Objednávka

 1. Kupující může objednávat zboží prodávajícího prostřednictvím internetové galerie, v němž je zboží kupujícímu prezentováno, a to včetně uvedení informací o zboží, popisu jeho hlavních vlastností, a jeho kupní ceně a souvisejících poplatcích (včetně nákladů na dopravu zboží, pojištění, dobírku a balné). Kupující v souvislosti s prezentací zboží bere na vědomí, že odstíny barev zboží prezentovaného prostřednictvím internetové galerie mohou být drobně zkreslené od skutečného odstínu barvy zboží (důvodem je např. kvalita fotografie či nastavení monitoru kupujícího).
 2. Prezentace zboží prodávajícího umístěná v internetové galerii je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na takto prezentované zboží; pro vyloučení pochybností, § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Před podáním objednávky se kupující podle své volby buď zaregistruje, nebo bude postupovat (objednávat) bez registrace, obojí podle pokynů uvedených v internetové galerii s tím, že vyplní požadované údaje, přičemž všechny vyplněné údaje musí být správné a pravdivé. Povinné údaje k vyplnění jsou označeny hvězdičkou, bez nich nebude možné uzavřít kupní smlouvu nebo provést registraci. Prodávající této internetové galerie není plátcem DPH.
 4. Registrací bude kupujícímu zřízen uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a nesdělovat je třetím osobám. Prodávající je oprávněn i bez uvedení důvodu a oznámení této skutečnosti kupujícímu zrušit uživatelský účet kupujícího; stane se tak zejména v případě dlouhodobého neužívání uživatelského účtu nebo jeho zneužití či na výzvu kupujícího.
 5. Po zřízení uživatelského účtu, dokud není zrušen, lze pro další objednávky kupujícího prostřednictvím internetové galerie využít přístup prostřednictvím uživatelského účtu, což urychluje vyplnění vybraných údajů kupujícího do objednávky.
 6. Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetové galerii, která je kupní cenou zboží včetně všech daní a poplatků (související poplatky, resp. náklady na dopravu zboží, pojištění, dobírku a balné jsou kupujícímu zpřístupněny v těchto obchodních podmínkách, nejpozději však před odesláním objednávky prodávajícímu). Zobrazením nových cen zboží v internetové galerii se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní.
 7. Pro objednání zboží z internetové galerie kupující po registraci vytvoří objednávku zboží, která obsahuje zejména určení konkrétního zboží a jeho množství (toto zboží kupující tzv. „vloží do košíku“), kupní cenu a související poplatky, způsob úhrady kupní ceny a souvisejících poplatků (ke způsobu úhrady viz dále platební podmínky). Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující vždy možnost zkontrolovat a měnit zadané údaje, které do objednávky vložil, což kupujícímu umožňuje i zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po kontrole do objednávky zboží zadaných údajů, pokud s obsahem objednávky kupující souhlasí, odešle kupující objednávku prodávajícímu, a to kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce (kupující bere na vědomí, že zaslání uvedeného potvrzení kupujícímu ohledně obdržení objednávky prodávajícím není přijetím objednávky, resp. není její akceptací.
 8. Kupující podáním objednávky prostřednictvím internetové galerie potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně zásad zpracování a ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí ve znění účinném ke dni podání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky a zásady zpracování a ochrany osobních údajů je kupující výslovně upozorněn před uskutečněním své objednávky, a má tak možnost se s nimi seznámit, případně objednávku nepodat.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, a to pokud došlo k podstatné změně okolností nebo z jiného rozumného důvodu, např. v případě, že již byly vyčerpány zásoby zboží z objednávky, došlo k podstatné změně kupní ceny objednaného zboží, či byla cena zboží v internetovém galerii chybně prezentována, nebo by k dodání zboží došlo později, než prodávající avizoval.
 10. Každá objednávka bude evidována pod zvláštním registračním číslem, pod kterým bude vedena až do jejího úplného vyřízení. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o sdělení aktuálního stavu objednávky a prodávající se zavazuje kupujícímu tuto informaci poskytnout.
 11. Kupní smlouva na zboží vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím, které prodávající zašle elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce; přílohou doručení přijetí objednávky (akceptace) budou vždy kromě informací z přijaté objednávky i tyto obchodní podmínky.
 12. Pokud je uzavřena s kupujícím individuální kupní smlouva, pak má přednost před těmito obchodními podmínkami.
 13. Zboží doručené kupujícímu zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
 14. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.  

Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamační řád)

Tento článek se uplatní pouze na práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kterou prodávající uzavřel s kupujícím spotřebitelem (§ 2158 odst. 1 občanského zákoníku); konkrétně pak upravuje práva z vadného plnění, která se řídí občanským zákoníkem (zejm. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem na ochranu spotřebitele.

Jakost při převzetí

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Nemá-li věc při převzetí kupujícím výše uvedené vlastnosti, má kupující podle § 2169 občanského zákoníku právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady výměnou věci nebo její součásti (pokud se vada týká pouze součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu), jinak opravou věci nebo její součásti; není-li to možné, pak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.  

Vyřízení reklamace

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle prodávajícího, nejlépe písemně.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 3. Za účelem umožnění řádného vyřízení reklamace prodávajícím, je kupující povinen prodávajícímu prokázat, že zboží koupil od prodávajícího, a že dosud neuplynulo jeho právo uplatnit práva z vady zboží (zpravidla tak kupující činí prodejním dokladem), a dále předat prodávajícímu k posouzení zboží, u kterého podle kupujícího došlo k výskytu vady, za kterou má nést prodávající odpovědnost, a taktéž informovat prodávajícího o svých kontaktních údajích, zjištěné vadě a požadavku na způsob vyřízení reklamace. Zboží předané kupujícím prodávajícímu k posouzení v rámci reklamace musí být v kompletním stavu, zajištěné proti poškození během přepravy, pokud je kupujícím zasíláno poštou, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží nelze k reklamaci zasílat na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím přijato.
 4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace na e-mail nebo tel. číslo zadané kupujícím při reklamaci, jinak na e-mail nebo tel. číslo, které je zaznamenáno v uživatelském účtu kupujícího či zadané v objednávce (postačí odeslání informační SMS).
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od přijetí reklamace a reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
 7. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.  

Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu), je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využít vzorový formulář dostupný v Internetovém obchoduzde…Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele a kupující spotřebitel si je této skutečnosti vědom, že se v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy nejedná o bezplatnou výpůjčku zboží; předmětná lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel mohl v přiměřeném rozsahu seznámit se zbožím (shodně, jak by to mohl učinit na provozovně).
 2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje současně s odstoupením od kupní smlouvy sdělit prodávajícímu i číslo objednávky, datum převzetí zboží a číslo účtu kupujícího spotřebitele včetně bankovního ústavu pro vrácení peněz (pokud mají být peníze zaslány na bankovní účet kupujícího spotřebitele).
 3. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující spotřebitel musí zaslat nebo předat zboží prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, neopotřebované, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele, že pokud využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, jak je uvedeno výše, nese výlučně kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující spotřebitel zavazuje zboží zabezpečit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Zboží zaslané na dobírku kupujícím spotřebitelem, který využil svého práva a odstoupil od kupní smlouvy, nebude prodávajícím přijato.
 4. Prodávající kupujícímu spotřebiteli vrátí peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal, nebude-li dohodnuto jinak. Prodávající však není povinen peněžní prostředky vrátit dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující, který je spotřebitel, nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 6. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu (škodě) odpovídající částku (prodávající započte svůj nárok vůči vracené kupní ceně a kupující spotřebitel tak bude mít nárok pouze na takto sníženou kupní cenu zboží); s tímto jednostranným zápočtem kupující spotřebitel souhlasí.
 7. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud je spolu se zbožím předán kupujícímu spotřebiteli dárek/dárky a kupující spotřebitel využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, je splněna rozvazovací podmínka, jejíž splnění způsobí, že kupující spotřebitel je povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i dárek/dárky, které spolu s tímto zbožím od prodávajícího obdržel.  

Doručování zboží, platební podmínky

 1. Kupní cenu zboží a související poplatky může kupující uhradit
  • a) v případě zboží, které je skladem – platbou bezhotovostním převodem předem na účet prodávajícího, který prodávající kupujícímu sdělí
  • b) v případě zboží na objednávku, které je vyráběno dle přání zákazníka – 50% z celkové částky předem na účet prodávajícího. Zbývající část ceny po dodání přepravní službou platbou na dobírku.
 2. Prodávající zašle objednané zboží prostřednictvím přepravní služby dle vlastní volby, pokud není dohodnuto jinak, na adresu, která byla zvolena kupujícím v objednávce zboží, v České nebo Slovenské republice. Zboží je prodávajícím předáno přepravní službě bezodkladně po potvrzení bezhotovostního převodu kupní ceny nebo platby na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn si účtovat i balné.
 4. Před odesláním zboží prodávající sdělí kupujícímu cenu přepravy a balného (související poplatky, včetně ceny pojištění a dobírky), kterou kupující potvrdí a teprve následně objednávku odešle.
 5. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
 6. Kupující je povinen převzít zboží při dodání přepravní službou. V případě, že přepravní služba doručí neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Pokud kupující zásilku z důvodu uvedeného v předchozí větě nepřevezme, nebo ji naopak i přes zjevné poškození převezme, zavazuje se při odmítnutí / převzetí zboží sepsat s přepravní službou protokol o vzniku škody, ve kterém budou uvedeny veškeré vytýkané škody (nedostatky) a tento protokol bez zbytečného odkladu doručí prodávajícímu.
 7. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.  

Ochrana osobních údajů a informací

 1. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů – veškerá osobní data uváděná s objednávkou v registraci zákazníka slouží výhradně pro účely doručení objednaného zboží, jsou chráněna proti zneužití a zásadně nejsou nikomu sdělována, včetně charakteru objednávky.
 2. Kupní smlouva je archivována v elektronickém úložišti prodávajícího, za účelem jejího splnění a evidence, a je přístupná pouze prodávajícímu, nikoliv kupujícímu.  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.2.2021. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění; takovou změnou obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Kontaktní údaje

Jana Sádriková

Budovatelská 484

Klášterec nad Ohří

Email: janasadrikova@seznam.cz

Tel: +420 607 272 188